Three Arms of Government

PDF

Angatain te Tautaeka ae Inaomata.pdf
Attachment Size
Angatain te Tautaeka ae Inaomata.pdf 1.07 MB

TENIUA ANGATAIN TE TAUTAEKA AE INAOMATA

LEGISLATURE

JUDICIARY

EXECUTIVE

Aikai kaain te rabwata aio:

 •  Tibiika
 •  Taan Tei
 •  Komete n te Maneaba ni Maungatabu
 •  Taan Mwakuri n te Maneaba ni Maungatabu

 

Aikai kaain te rabwata aio:

 •  Tia Moti ae Rietata
 •  Bowi ae Onoti                 Banabans (Privy Council))
 •  Bowi ni Mangatang
 •  Bowi ae Rietata
  •  Bowi are inano

 

Aikai kaain te rabwata aio:

 •  Te Beretitenti
 •  Te Kauoman ni Beretitenti
 •  Kaain te Kaebineti
 •  Ana botaki ni Mwakuri Te Tautaeka (Ministries)

 

 


Iai teniua angatain te Tautaeka ae Inaomata. Rabwata aikai bon te Maneaba ni Maungatabu, te Tabo ni Kabowi ao ai te Tautaeka. E tararuaaki te Maneaba ni Maungatabu iroun Te Tibiika. E tararuaki te Tabo ni Kabowi iroun Te Tia Moti ae Rietata. E tararuaki te Tautaeka iroun Te Beretitenti ao e bon riki naba te Beretitenti bwa kautun te aba. Man ikotan rabwata aika teniua aikai ao e tei raoi iai rabwatan te Tautaeka ae Inaomata. A bon tibwatibwaki tabeia rabwata aikai, bwa te Maneaba ni Maungatabu e riki bwa te tabo ni karao tua ao te tia kitekitea ana waaki te Tautaeka. Te tabo ni Kabowi e riki bwa te tia kabwaranakoa te Tua are e karaoaki n te Maneaba ni Maungatabu ao te Tautaeka e riki bwa te tia kamwakura te Tua are e kabwataki n te Maneaba ni Maungatabu. Man karaoan mwioko aikai ao e tibwatibwaaki raoi iai te mwaaka inanon rabwata aika teniua ao n katea raoi rabwatan te Tautaeka ae Inaomata.