Te Order paper

Order paper
Order paper

Te Order Paper bon te beeba ae kabonganaaki ibukin barongaan kanoan ana bowi te Maneaba ni Maungatabu inanon te bong teuana ma teuana. 
    
E kabonganaaki te Order Paper bwa e aonga n waaki raoi kanoan ana bowi te Maneaba ni Maungatabu n aki mangaongao. 

Te Order Paper e na bon kabebetea aron wakin ana bowi te Maneaba ni Maungatabu n kaotia bwa e na moa man tera kanoan te bowi ao n rimwaiaki n tera ao ai arona naba ni karokoa e bane te kanoa n te bong teuana ma teuana.

Ngkana akea te Order Paper ao e na bon aki barongaaki ana bowi te Maneaba ni Maungatabu. Te Order Paper kanga ai aron te Akenta are e kakatauraoaki ibukin kairan te bowi. 

A aki kona n maroroakinaki iango riki tabeua irarikin ake a kaotaki iaon te Order Paper ma ti man ana kaetieti te Tibiika. 

Kanoan te Order Paper a bon barongaaki naba ni kaineti ma Tuan kairan bowin te Maneaba ni Maungatabu.

 • Te Tataro (are e koreaki n te Tua 16)
 • Te Berita n Anganano
 • Katanoata mai iroun te Tia Babaire
 • Rainanoanga ao maroro aika kakawaki
 • Kaoriori
 • Ana Kanoa te Tautaeka
 • Beba 
 • Kaongora
 • Titiraki
 • Biira ao Kaoti
 • Te Maroro