Three Arms of Government

TENIUA ANGATAIN TE TAUTAEKA AE INAOMATA

LEGISLATURE

JUDICIARY

EXECUTIVE

Aikai kaain te rabwata aio:

 •  Tibiika
 •  Taan Tei
 •  Komete n te Maneaba ni Maungatabu
 •  Taan Mwakuri n te Maneaba ni Maungatabu

 

Aikai kaain te rabwata aio:

 •  Tia Moti ae Rietata
 •  Bowi ae Onoti                 Banabans (Privy Council))
 •  Bowi ni Mangatang
 •  Bowi ae Rietata
  •  Bowi are inano

 

Aikai kaain te rabwata aio:

 •  Te Beretitenti
 •  Te Kauoman ni Beretitenti
 •  Kaain te Kaebineti
 •  Ana botaki ni Mwakuri Te Tautaeka (Ministries)

 

 


Iai teniua angatain te Tautaeka ae Inaomata. Rabwata aikai bon te Maneaba ni Maungatabu, te Tabo ni Kabowi ao ai te Tautaeka. E tararuaaki te Maneaba ni Maungatabu iroun Te Tibiika. E tararuaki te Tabo ni Kabowi iroun Te Tia Moti ae Rietata. E tararuaki te Tautaeka iroun Te Beretitenti ao e bon riki naba te Beretitenti bwa kautun te aba. Man ikotan rabwata aika teniua aikai ao e tei raoi iai rabwatan te Tautaeka ae Inaomata. A bon tibwatibwaki tabeia rabwata aikai, bwa te Maneaba ni Maungatabu e riki bwa te tabo ni karao tua ao te tia kitekitea ana waaki te Tautaeka. Te tabo ni Kabowi e riki bwa te tia kabwaranakoa te Tua are e karaoaki n te Maneaba ni Maungatabu ao te Tautaeka e riki bwa te tia kamwakura te Tua are e kabwataki n te Maneaba ni Maungatabu. Man karaoan mwioko aikai ao e tibwatibwaaki raoi iai te mwaaka inanon rabwata aika teniua ao n katea raoi rabwatan te Tautaeka ae Inaomata.