Waakin ana bowi te maneaba ae boou

Chamber
Chamber Maneaba ni Maungatabu

N ana moan bong ni boowi te   Maneaba ae e boou imwiin te rinerine  ae taabangaki iaon Kiribati ibukiia Taan Tei man abamwakoron Kiribati ao te Tia Babaire ke te Tibiika bon ngaia ae e na kotea te bong are e na waaki iai ana moan bowi te Maneaba ni Maungatabu ibukin katueaaia Taan Tei. 

Ao ngkana a botaki inanon te Maneaba ni  Maungatabu Taan Tei   n te tai are e  koteaki ao: 
 
E na warekaki te tataro iroun te Kiraaka ao ana warekaki naba ana bebwa te Tia Babaire ke te Tiibika ibukin teweakin ana bowi te Maneaba ni Maungatabu. 

Imwiin warekan te tataro ao warekan ana beebwa te Tibiika, ao Te Kiraaka e na kawenea imatan te Maneaba ni Maungatabu araia Taan Tei ake a tia n rineaki man aia abamwakoro n aron are e karokoa te Mataniwi ibukin kairan te rinerine. 

Imwin warekan araia Taan Tei aika a boou ao te Tia Moti ae Rietata e nang kaira katueaia Taan Tei aika boou.  Aio aia berita Taan Tei ae ana taekina.

 
 
“Ngai ae …………. I berita imatan te Atua ae moan te mwaaka bwa Nna kakaonimaki mani kaota au tangira ae e koaua nakon abara ae Kiribati ae e inaomata ao e bura ieta, ao Nna karaoi naba au mwakuri ae te Tia Tei ngai nakon ana Maneaba ni  Maungatabu Kiribati iaan te eti ao te kakaonimaki.”

 

Imwiin katueaia Taan Tei aika boou ao te Tia Moti ae Rietata e nang kaira rineakin te Tia Babaire ke te Tibiika. Te Tia Moti ae e Rietata, e na butimwaai ara ibukin te nakoa n Tia Babaire imwin karaoan aia Berita n anganano Taan Tei. 

Te Tia kan rineaki nakon te nakoa n Tia Babaire bon te aomata ae tiaki te Tia Tei ao e na uotaki arana mai iroun temanna Te Tia Tei.